Krav om Coronapas på alle arbejdspladser

Senest opdateret den 14. december 2021 (dispensation, hvis man bliver smittet med COVID-19).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har, efter indstilling fra Direktionen, besluttet, at der i Odder Kommune indføres krav om, at man som ansat skal kunne forevise gyldigt coronapas. Kravet træder i kraft den 13. december 2021 og varer så længe COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom eller der træffes anden beslutning. 

Dispensation fra kravet om coronapas, hvis man bliver smittet med COVID-19

Hvis man bliver smittet/tester positiv for COVID-19 vil man miste sit coronapas i ca to uger. Det betyder, at der vil være en periode hvor man ikke vil kunne forevise gyldigt coronapas, da man typisk må møde på arbejde tidligere end dette. 

I de situationer dispenseres fra kravet for gyldigt coronapas, og medarbejderen skal møde på arbejde i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for, hvornår man kan ophæve isolationen. Dispensationen ophører, når medarbejderen igen har gyldigt coronapas som tidligere smittet. 

Læs mere om, hvornår man må møde på arbejde/ophæve isolation efter COVID-19 smitte her.

Forevisning af coronapas

Der gennemføres ikke fast kontrol af coronapas, men alle ansatte skal på forespørgsel fra ledelsen på den enkelte arbejdsplads kunne forevise et gyldigt coronapas. Det er som ansat dit eget ansvar at sikre, at du har et gyldigt coronapas. 

Hvis man er fritaget for test af medicinske årsager
I særlige tilfælde - grundet medicinske årsager eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse - kan man være fritaget for test. Hvis man ikke er færdigvaccineret eller har haft COVID-19 indenfor de seneste 12 måneder, vil man ikke kunne forevise gyldigt coronapas. Man skal i stedet kunne forevise dokumentation for, at man er fritaget for test/coronapas.

Læs mere om, hvem der kan være fritaget.

Hvad sker der, hvis en ansat ikke kan eller vil forevise gyldigt coronapas?

Hvis en medarbejder ikke kan forvise et gyldigt coronapas eller nægter at forevise coronapas på forespørgsel, skal lederen konkret vurdere om der skal iværksættes ansættelsesretlige sanktioner i overensstemmelse med lovens § 6. hvis medarbejderen i forbindelse med pålægget skriftligt er oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse. Alle ansatte i Odder Kommune har den 8. eller 9. december 2021 modtaget skriftlig information i deres e-boks herom. Det er den enkelte leders ansvar at sikre, at medarbejdere, der tiltræder efter den 9. december 2021 får udleveret den skriftlige information, så længe kravet er gældende. Informationsskrivelsen har hentes øverst her på siden. 

Ansættelsesretlige sanktioner kan fx bestå i advarsel, hjemsendelse uden løn indtil gyldigt coronapas kan fremvises eller i særlige tilfælde afskedigelse eller bortvisning. Bortvisning vil kunne ske i særlige tilfælde, hvor en ansat nægter at forevise coronapas. 

Vi anbefaler, at lederen går i dialog med medarbejdere, der ikke foreviser gyldigt coronapas, når de anmodes herom, med henblik på at undersøge de faktiske forhold (ikke helbredsmæssige oplysninger) for, at coronapas ikke forevises. Der kan konkret være særlige omstændigheder, fx at en test er udført med resultatet ”inkonklusiv”, eller at der er forsinkelse på resultatet fra en rettidigt foretaget test. I sådanne særlige tilfælde kan det være relevant at finde en fleksibel lokal løsning.

Kan arbejdsgiver stille krav om at medarbejdere bliver testet for COVID-19 for at kunne vise gyldigt coronapas?

Ansatte der ikke er færdigvaccinerede eller har haft COVID-19 indenfor de seneste 12 måneder, vil skulle testes for at kunne forevise gyldigt coronapas.

En test skal i den situation som udgangspunkt ske indenfor sædvanlig arbejdstid. Kan dette ikke lade sig gøre skal medarbejderen kompenseres for den anvendte tid til gennemførelse af test.